Welcome to SPC

You are here:   Home > Members
 • Faculty members
 • Graduate (master course) students
  • Gao Yuan
  • Yohei Otsuka
  • Tetsuya Iizuka
  • Kai Isaka
  • Toshiaki Kono
  • Yuto Takekoshi
  • Takumi Nakajima
  • Lugan Wang
  • Songyuan Zhao
  • Masashi Onami
  • Tomonari Kurayama
  • Ryotaro Suzuki
  • Undergraduate students
   • Takahiro Ishitsuka
   • Takahiro Kuroda
   • Yuki Suzuki
   • Miyu Hattori
   • Takumi Yoshikawa
   • Liao Hanlin